IN RECHTE LIJN PIET MONDRIAAN KOMT KRONKEL


Gisteren, maandag 20 januari, weer een fantastische voorstelling gezien in het theater dat Rondeveense dorpspolitiek heet.

In de commissie Inwonerszaken/Samenleving kwam het voorstel aan de orde de Piet Mondriaanschool in Abcoude, om te bouwen tot een Integraal Kind Centrum (IKC). Een IKC is een voorziening, waarin organisaties als onderwijs, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal en welzijnsactiviteiten voor kinderen zijn samengevoegd. Met andere woorden: je brengt het kind erheen als de navelstreng net doorgeknipt is, en je haalt ze weer op zodra ze naar het voortgezet onderwijs moeten. Je hebt er geen kind aan!

Nu kampt de Piet Mondriaanschool in Abcoude al enige jaren met ruimtegebrek. Teveel kinderen in een te klein gebouw. Daarom staat al sinds enkele jaren tegenover de school een noodvoorziening, een 'buitendeschoolopvang' noem ik dat. Uiteraard is dat een ongewenste zaak, want kinderen horen gewoon in een normale school in een normaal klaslokaal te zitten en niet in een hok, hoe 'educatief gezellig' dat ook is aangekleed.

'Maar', hoor ik u zeggen ' als die school te klein is, bouwen ze toch gewoon een paar klaslokalen aan?' Dat denkt u en dat denk ik. Maar zo denkt onze overheid niet. Die gaat uit van leerlingenprognoses, en daaruit moet blijken dat het lokalentekort langjarig structureel is, en daarom krijgt een school niet zomaar nieuwe lokalen. Scholen moeten dan dus een tijdelijke 'buitendeschoolopvang' neerzetten, of leerlingen tijdelijk onderbrengen in een andere school. En u weet: 'tijdelijk' is in overheidsjargon semi-permanent.

Overigens blijkt uit de leerlingenprognoses dat de Mondriaanschool structureel te klein is en dus recht heeft op uitbreiding.

Er moest dus een andere oplossing worden gevonden. Goede raad was letterlijk en figuurlijk duur. En daar komt dus nu het plan om een IKC te worden, om de hoek kijken. Daar wil de (lokale) overheid immers wel in investeren. Dan kan de school ineens wel omgebouwd en aangepast worden, want het wordt een voorziening waarin organisaties als onderwijs, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal en welzijnsactiviteiten voor kinderen zijn samengevoegd. Dat is nieuw en hip, en mag geld kosten. En op die manier krijgt de school wel snel de extra lokalen die ze nodig heeft.

Dus gisteravond lag in de commissie Inwonerszaken/Samenleving het voorstel voor, de Piet Mondriaanschool een IKC te laten worden. Een duur plan, dat wel. Het gaat zo'n € 1,9 miljoen kosten om deze hippe voorziening over de kinderen van Abcoude te laten komen.

Die € 1,9 miljoen wordt overigens slechts één maal in een tussenzinnetje in het voorstel genoemd, als de uitkomst van een berekening van een architect. In de rest van het voorstel wordt een brei aan cijfers en getallen over de hoofden van de lezer gestort.

Een van de opmerkelijkste stellingen in het voorstel is overigens deze: ”Het schoolbestuur is bereid het risico voor aflossing zelfstandig te dragen, indien zij van de gemeente toestemming krijgt om het kapitaaldeel uit de opbrengsten van de verhuur (...) voor een periode van tien jaar voor de aflossing in te zetten.' Met andere woorden, 'ik kan het zelf betalen, maar daarvoor heb ik wel geld van jou nodig.' Zo ken ik er ook nog wel een paar.

Maar afgezien daarvan, zou het voorstel maandag 20 januari worden besproken in de commissie. Het was zelfs het enige te bespreken punt in de commissie. Dus alle ruimte voor een gedegen behandeling van het voorstel.

De afvaardiging van de Piet Mondriaanschool betrad in polonaise het gemeentehuis, bij voorbaat al blij over de ongetwijfeld positieve uitkomst van de behandeling . Het bordje voor de 'Erika Spilzaal' in het vernieuwde gebouw, zat bij wijze van spreken al in de achterzak van de schoolleiding. De fractie van de Abcoudse dorpspartij SVAB, had zelfs haar eminente fractie-assistent mevrouw Guggenheim afgevaardigd naar het verre Mijdrecht, en dat gebeurt alleen bij heel bijzondere gelegenheden!

En toen strooiden de commissieleden ineens kraaienpoten op de prachtig geplaveide weg (een bijzonderheid in De Ronde Venen overigens) die tot nu toe was afgelegd. Het CDA , de VVD, PvdA/GroenLinks/LokaalSociaal en alle andere partijen hadden zich in het voorstel verdiept, en kwamen met, bij elkaar geteld, toch een kleine 1.000 technische vragen, die ze aan de wethouder en aan de schoolleiding wilden stellen. Als partijen eenmaal aantallen vragen gaan noemen, doen ze natuurlijk niet voor elkaar onder.

Gevolg: het voorstel ging van de agenda af en gaat eerst een schriftelijke ronde in, waarin de technische vragen worden beantwoord, waarna in een nieuwe commissievergadering de politieke afweging wordt gemaakt. Pikant in deze is natuurlijk, dat binnenkort de gemeenteraadsverkiezingen zijn, en dat het maar helemaal de vraag is, of de gemeenteraad in de huidige samenstelling het voorstel nog kan behandelen.

Wethouder Erika Spil wierp nog een beetje halfslachtig tegen, dat de hele planning van de school nu in de soep liep, want de schoolleiding had bedacht in de vakantie aan het werk te kunnen gaan, zodat de leerlingen er het minste last van zouden hebben. Ook was het jammer dat na drie jaar rimpelloze voorbereiding, het plan nu vertraging opliep.

Als de neutrale toeschouwer die ik ben, vraag ik me dan af, of dit debacle niet voorkomen had kunnen worden.

De commissieleden wisten natuurlijk niet op maandagavond pas, dat ze technische vragen wilden stellen. Dat was een aantal dagen eerder in fractiebijeenkomsten besproken. Het was naar mijn mening sjieker geweest, als de commissieleden dit van te voren hadden gemeld bij de griffier, zodat het onderwerp bij voorbaat al van de agenda was gehaald. Dit had de volksverhuizing vanuit Abcoude en frustraties over het onnodige heen en weer rijden, voorkomen. En dit nog afgezien van de Abcoudse idee-fix dat "zij in Mijdrecht over alles van ons in Abcoude problemen maken."

Aan de andere kant had wethouder Erika Spil toch inmiddels wel zoveel politieke voeling moeten hebben om te beseffen, dat je een (kostbaar) voorstel als dit, dat je een kleine anderhalve week eerder naar buiten hebt gebracht, niet op zo'n korte termijn door een commissie en door de gemeenteraad kunt jagen, of zoals Frans Lugtmeijer van de VVD het omschreef “door de strot geperst krijgt.”

Verder had de leiding van de Piet Mondriaanschool zelf ook kunnen bedenken, dat een project als dit, altijd vertraging oploopt, en had ze dat moeten incalculeren, en had ze niet mogen rekenen op een ongestoord verloop van het tijdpad. Hoewel ik de teleurstelling daar kan begrijpen, kan ik weinig anders zeggen, dan dat ze de vertraging ook wel voor een deel aan zichzelf te verwijten hebben.

Uiteindelijk levert dit spektakel echter alleen maar verliezers op. En dat is jammer, zeker voor de schoolgaande kinderen in Abcoude, over wiens rug deze strijd wordt gestreden.


Ik meld mij binnenkort weer.

DE POPPENSPELER EN DE POP

Zo, daar heeft Rein Kroon, de nieuwe lijsttrekker van het CDA, even zijn eerste stempel gedrukt op de Rondeveense politiek! Zie hem in de Nieuwe Meerbode eens gloriëren en koket tegen en aan een tractor hangen. Hij komt op voor de getractoriseerde medemens, wil hij daarmee zeggen.

Die tractor zag er op de foto overigens bijzonder schoon uit, want de lijsttrekker mag natuurlijk geen vuile handen krijgen. Wat hij dan in de politiek doet, is mij niet duidelijk.

Strak in de kleren, lederen schoentjes, haartjes gekamd en hipster-bril. Duidelijk het type mens, dat met de poten in de klei staat,en waarvan je als boer denkt "Dat is er één van ons".

De gewone automobilist kan kennelijk, wat (de lijsttrekker van) het CDA betreft, in de boerenstront zakken, want voor zijn glorieuze foto's met de tractor, werd deze door CDA-raadslid Nico de Dood dwars op de N201 gezet. Dat leverde zoals aan de rand van de foto te zien is, gelijk een file op. En u weet: als er eenmaal file op de N201 is, duurt 'ie lang. En ja, ik weet dat het tegenwoordig N196 is.

Rein Kroon mocht dit natuurlijk niet alleen doen, dus was het senior-raadslid Jan Rouwenhorst in hoogst eigen persoon meegekomen. En zo werden even haarfijn de feitelijke machtsposities binnen het CDA De Ronde Venen blootgelegd.

Als je namelijk het stuk in de Nieuwe Meerbode goed leest, zie je dat lijsttrekker Rein, in de gedachte van 'laat die jongen ook wat blaten', een paar woordjes mag zeggen, maar dat in het overgrote deel van het stuk gewoon Jan Rouwenhorst aan het woord is! Rein is de koning, maar Rouwenhorst is de 'kingmaker' en draagt de kroon.

Jan Rouwenhorst die, zoals ik al vaker heb geschreven, feitelijk de baas is in de CDA-fractie, doet in het artikel overigens een aantal stevige uitspraken. Hij verwijt het college van B&W van De Ronde Venen dat het niets doet in de zaak van de Irenebrug, en dat het onzichtbaar is.

Ook het college van B&W van Uithoorn krijgt onder uit de zak van Rouwenhorst: het toont een "totaal gebrek aan openheid", is met handen en voeten uitgeleverd aan een projectontwikkelaar, heeft geen eigen visie en laat zich leiden door commerciële bedrijven.

Fijn om dit vanuit je buurgemeente te moeten horen. Dat zal het Uithoornse college ongetwijfeld inspireren tot enige soepelheid in hun standpunt over de Irenebrug .

Om zijn betoog kracht bij te zetten, riep Rouwenhorst nog uit dat het wel 'de tijd van de Koude Oorlog' lijkt. Dan is De Ronde Venen zeker het Oostblok, waar op zondagen jaloers wordt gekeken naar de de rijk gevulde schappen van de open winkels in de ons omringende gemeenten.

Vervolgens diskwalificeert hij tussen neus en lippen door, ook nog even de Rondeveense wethouder Kees Schouten. Rouwenhorst vindt het namelijk verstandig dat Schouten wethouder Pieter Palm meeneemt naar een overleg tussen De Ronde Venen, Uithoorn en de provincie Utrecht, dat in december plaatsvindt. 

Naar de woorden van Jan Rouwenhorst, zal Palm 'niet dansen naar de pijpen' van de twee VVD-gedeputeerden en zal hij 'de belangen van de eigen inwoners vooropstellen'. Om te besluiten met 'zo kennen we wethouder Palm gelukkig'. Met andere woorden: Schouten is te soft en te beïnvloedbaar, maar Palm gaat het zaakje redden voor ons.

Als je dan zo weinig vertrouwen hebt in een wethouder, moet je die dan niet gewoon wegsturen? Of mag Schouten nog een paar maanden bungelen aan de touwtjes van poppenspeler Rouwenhorst?

Overigens mag in de kwestie Irenebrug, niet de rol van voormalig wethouder en huidig RVB-raadslid Jac. Dekker vergeten worden. Deze briljante politicus ging in het vorige college, zonder enig overleg met betrokken inwoners, akkoord met het afsluiten van de brug. Pas nadat de volkswoede over hem heen kwam, veranderde hij van standpunt.

Ik meld mij binnenkort weer.

(foto's: Nieuwe Meerbode)

KOERSVAST, JAMMER MAAR HELAAS

De week van de commissievergaderingen was weer zwaar voor onze lokale politici. Vier avonden vergaderen! Maar het had nut, want de programmarekening 2012 en de voorjaarsnota 2013 werden besproken. De programmarekening is het jaarverslag van de gemeente, en de voorjaarsnota is een tussentijds overzicht van de financiële gang van zaken. 

En wat waren de dames en heren gemeenteraadsleden blij. Er worden weer zwarte cijfers geschreven. De gemeente is 'koersvast' op weg naar financieel herstel. Er werd gedanst en gezongen. Wethouder Pieter Palm hield nog net niet zijn koffertje in triomf omhoog, en een brede glimlach week niet van zijn gezicht.

Dat de provincie Utrecht vindt, dat met name de begroting 2013 en de meerjarenramingen sluitend gemaakt zijn met taakstellingen en bezuinigingsmaatregelen, daar hoor je weinig raadsleden over. Dat de beoordeling van de begroting door de provincie, in een aantal gevallen geleid heeft tot vraagtekens bij de realiteitswaarde van de voorgenomen maatregelen, daar hoor je weinig raadsleden over. Dat de provincie Utrecht in feite zegt, dat de voorgenomen bezuinigingsmaatregelen boterzacht zijn, daar hoor je weinig raadsleden over. Ik raad u aan de door de provincie uitgebrachte 'Begrotingspositie 2013 van Utrechtse gemeenten' eens te lezen. Gaat u toch heel anders tegen de begroting 2013 van onze gemeente, en alles wat daar op gebaseerd is, aankijken.

Een van de opvallendste tegenvallers in de programmarekening 2012, is natuurlijk de nieuwe afboeking op de grondexploitaties. Hierop wordt maar liefst € 1,6 miljoen extra afgeboekt. € 1,6 MILJOEN!! Dat is nog eens 26% bovenop de, naar aanleiding van het DHV-rapport, al in voorgaande jaren op de projecten afgeboekte € 6 miljoen.

Die nieuwe afboeking is nodig, omdat in een aantal grondexploitaties fouten zijn opgedoken. Die grondexploitaties, waarover wethouder David Moolenburgh (Ruimtelijke Ordening) begin maart vorig jaar zei: "Alle projecten zijn doorgelicht, met een realistische blik bekeken en van gezonde uitgangspunten voorzien." Dat is dan lekker goed gedaan! Zelfs met de druk van het zwaar negatieve rapport van DHV over de Rondeveense projecten in de nek, worden dus zaken als dit niet ontdekt. Die komen een jaar later naar voren. Je gaat je bijna afvragen of er misschien nóg veel beter verstopte fouten in de grondexploitaties zitten.

Dan verwacht je naar aanleiding daarvan toch vuurwerk in de raadscommissies. Boze gezichten, fronsende wenkbrauwen, wijzende vingers, gestelde vragen, interrupties, aangekondigde moties en wat al niet meer. Maar nee, niets van dat alles. De nieuwe afboeking op een post, waarvan het college zei dat het de zaak strak in de hand had, werd geslikt alsof het niets was. Er werd wat teleurstelling uitgesproken. De jongens en meisjes van Lijst8 deden het af met 'jammer maar helaas'. De gemeenteraad van De Ronde Venen maakt zich liever druk over de mogelijkheid dat in Abcoude een boom wordt omgehakt.

En dan hoor je raadsleden achteraf zeggen, dat ze in de schriftelijke voorbehandeling en tijdens bijeenkomsten met de ambtelijke organisatie over alle stukken, natuurlijk 'heus best wel' boos zijn geweest en dat ze 'heus best wel' teleurgesteld zijn, en dat ze vinden dat het 'heus best wel' de laatste keer is dat zoiets mag gebeuren, maar die indruk wordt naar buiten toe, niet of nauwelijks gemaakt.

Waar is het raadslid, dat tijdens de behandeling van dit onderwerp opstaat, de microfoon pakt en zegt:  "Meneer de voorzitter, ik/mijn partij vindt het een godvergeten schandaal, dat deze nieuwe afboeking nodig is. U (het college) heeft ons verzekerd dat op dit punt geen lijken meer in de kast zouden zitten, en dat verdere afboekingen niet meer nodig waren. Nu komt u met een extra afboeking van ruim 25% bovenop het eerder afgeboekte bedrag van € 6 miljoen. Daar ben ik/zijn wij, niet blij mee, daar zijn wij heel boos over. Ik dien een motie van treurnis in, want ik verwacht van het college excuses. Dit had en mag nooit meer gebeuren!" 

Waar is die raadsbreed gedragen motie van treurnis? Niemand hoort mij zeggen dat wethouder(s) naar aanleiding van zo'n motie  moeten vertrekken, dat is nergens voor nodig. Zo'n motie van treurnis is geen motie van afkeuring. Daarom is zo'n motie toch wel het allerminste dat een gemeenteraad kan doen na dit akkefietje. 

Laat de inwoners van onze gemeente, en dan met name die inwoners en organisaties die getroffen worden door de gemeentelijke bezuinigingen, zien dat je boos en/of teleurgesteld bent. Maak in het openbaar een statement, en rommel niet tijdens vergaderingen zo'n gigantisch bedrag weg. 

Ik meld mij binnenkort weer.

WERELDS WINKELEN BLIJFT BOODSCHAPPEN DOEN

Kent u de reclames van verzekeringsmaatschappij Klaverblad? Die waarin reclamemensen de deur wordt gewezen, omdat zij het imago van die maatschappij willen verjongen met een of andere hippe naam? De directie van Klaverblad vindt de naam goed zo en heeft geen behoefte aan een nieuw image.

Ik denk dat die reclamejongens direct zijn ingehuurd door het Mijdrechtse koopcentrum. In tegenstelling tot de directie van Klaverblad, vindt het bestuur van het Koopcentrum Mijdrecht die naam kennelijk te gewoon of niet aansprekend genoeg. En dat terwijl de naam aangeeft wat je in Mijdrecht kunt doen: kopen in het centrum. Hoeveel duidelijker wil je het hebben?

Maar nee..het moet jong, hip, chill, vet cool, swag! Weg met dat old skool Koopcentrum!

Vervolgens zijn die, ongetwijfeld dure, reclamejongens aan de slag gegaan. Ramen tegen elkaar open, het hoofd leeg maken, moodboarden aan de muur en helemaal out-of-the-box brainstormend in het Mijdrechtse winkelgebeuren duiken.

Na verloop van een paar dagen, want het mocht wat kosten, was daar het gouden idee! 'Shopping Mijdrecht'. Mensen vielen achterover, sommigen gingen alvast die Porsche bestellen, want dat werd een vette bonus dit jaar! Briljant gewoon: van Koopcentrum Mijdrecht naar Shopping Mijdrecht!

Maar de jongste bediende was niet helemaal tevreden en vond dat er nog iets extra's aan de naam moest worden toegevoegd. Iets waardoor het nog beter opviel. Toen kwam de gouden vondst: de i in Mijdrecht werd een uitroepteken. Zoveel genialiteit had nog nooit iemand getoond, dus de zaak ging een paar dagen dicht om bij te komen.

En nu zitten wij opgescheept met Shopping M!jdrecht, waar het werelds winkelen zo dichtbij is. Er komt zelfs een 'glossy' uit, het 'M! Magazine'. Een glossy is een duur uitziend blad met veel foto's en veel reclameteksten.

Waarom Shopping M!jdrecht? Waarom Engels? Waarom dat uitroepteken in plaats van de i? Hoe spreek ik M!jdrecht voortaan uit? Hoezo werelds winkelen?

Door een andere naam verandert de aard van de winkels in Mijdrecht niet. Mijdrecht is geen dorp om te flaneren tijdens het werelds winkelen. Bij flaneren horen terrassen. Ik nodig u uit om in de Dorpsstraat een terras aan te wijzen, afgezien dat van de snackbar.

Mensen die in Mijdrecht werelds lopen te winkelen en te flaneren , hebben het veel te druk met het voortdurend om zich heen kijken, om niet te worden aangereden door fietsers, dus dat bevordert het flaneren ook al niet.

En om nu te zeggen dat al die winkels waar werelds gewinkeld moet worden, er zo aantrekkelijk uitzien, is ook bezijden de waarheid. Shoppingcentre De L!ndetree (u ziet, ik gebruik alvast de nieuwe naam) is een typisch jaren '70 architectonisch wangedrocht, de Molenhof is een rotte kies in de Dorpsstraat, en de Passage bestaat uit twee helften, waarbij je met gevaar voor eigen leven moet oversteken van de ene naar de andere helft. Ook geen reden om te flaneren.

Uiteraard moeten we blij zijn met ondernemers die willen investeren in De Ronde Venen in het algemeen en in Mijdrecht in het bijzonder, maar het Koopcentrum Mijdrecht, blijft voor mij het Koopcentrum Mijdrecht, en mijn werelds winkelen blijft gewoon boodschappen doen. Ik zie mezelf in ieder geval niet tegen mijn aanhang roepen "komaan familieleden, we gaan lekker dichtbij werelds winkelen, we gaan naar M!jdrecht"

Ik meld mij binnenkort weer.

WIE DRAAGT CDA-VONK VERDER?

Donderdag 14 maart werd bekend dat CDA-raadslid Jobke Vonk voorgedragen wordt als burgemeester van Aalsmeer. 

Voor haar de afsluiting van een geplande weg omhoog, voor het CDA in De Ronde Venen een nieuwe afslag. 

Met haar vertrek zadelt Jobke de fractie wel met een ernstig probleem op, namelijk wie gaat de CDA-kar trekken bij de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar? Als er geen burgemeesterspost op haar pad was gekomen, zou zij ongetwijfeld een poging hebben gedaan lijsttrekker te worden. 

Uiteraard zal het CDA zeggen dat het vele goede kandidaten heeft, maar is dat ook zo? Laat mij u voorgaan in een potje 'Herken de lijsttrekker'. 

Dan kijken we eerst naar de huidige fractie. 

Twee namen vallen af: de huidige fractievoorzitter Piet Kooijman, stopt en Emiel Hoogendijk heeft ook aangegeven te willen stoppen.

Dan blijven over Jonathan van Diemen, Rein Kroon, Nico de Dood en Jan Rouwenhorst, en degene die Jobke gaat opvolgen in de fractie.

Jonathan van Diemen is bezig met zijn eerste periode als raadslid. Hij is serieus, kent zijn zaakjes, maar mist (nog?) het politieke fingerspitzengefühl. Leest nog teveel voor van papier. Verder mist hij toch ook de flair die je als lijsttrekker moet hebben. Valt dus af voor die post. 

Rein Kroon dan? Hij is ook bezig met zijn eerste periode als raadslid, maar als iemand voortdurend bezig is met zichzelf te profileren, is het Rein wel. Wordt er maar ergens koffie met cake uitgedeeld, dan staat de, naar eigen zeggen, Bourgondische Rein vooraan. 
 
Daarnaast is hij, in het kader van de voortdurende profilering, actief op de sociale media, waar hij dan dikwijls bekende Nederlanders op schrille toon de les leest over zaken als het (niet) meezingen van het Wilhelmus, of andere kwesties die het niveau van truttigheid nauwelijks ontstijgen. Verder toont hij zich daar een ware CDja-knikker, door blind standpunten en meningen van zijn partij door te plaatsen. 

Ook hij mist toch wel het politieke fingerspitzengefühl. 

Dat bleek nog eens overduidelijk tijdens de raadsvergadering van 28 maart. Daar kwam naar voren, dat Rein op eigen gezag een aantal burgemeesters van omliggende gemeenten had gepolst, over samenwerken met de gemeente De Ronde Venen. Naar zijn zeggen reageerden die burgemeesters allemaal positief.

Op basis daarvan wilde hij dat, behalve het door het college van B&W voorgestelde onderzoek naar samenwerking tussen De Ronde Venen, Uithoorn, Diemen en Ouderkerk aan de Amstel, ook een onderzoek naar samenwerking met Woerden en Stichtse Vecht werd ingesteld. Deze laatste twee gemeenten hadden echter, volgens burgemeester Maarten Divendal, De Ronde Venen de rug toegekeerd en waren een ander pad opgegaan.

Resultaat van deze actie: een woedende burgemeester, en een slappe motie die eigenlijk niets meer voorstelde.

Al met al denk ik dat Rein op dit moment te 'licht' is voor het lijsttrekkerschap. Hij valt dus ook af.

Dan Nico de Dood. Ook in zijn eerste periode als raadslid. Drukke agrariër, tevens in het bestuur van het waterschap AGV. Aardige man. Doet te onopvallend zijn werk in de raad. Valt af.

Tenslotte, de ongekroonde koning van de fractie: Jan Rouwenhorst. Vindt zijn rol achter de schermen leuker dan het fractievoorzitterschap of het lijsttrekkerschap. Zal het dus niet nastreven, maar zal waarschijnlijk in tijden van nood een dringend beroep op hem niet afwijzen. 

Dat was dus de fractie. Geen kandidaten voor een lijsttrekkerschap.

Dan buiten de fractie gekeken. 

Dan valt automatisch de naam van wethouder David Moolenburgh. 

Heeft een goede indruk gemaakt sinds zijn aantreden. Is echter een beroepswethouder, waarmee ik bedoel dat hij geen type is om in de gemeenteraad te gaan zitten. Het is wethouder of wegwezen. Zal waarschijnlijk niet tot zijn pensionering wethouder in De Ronde Venen willen blijven. Hij is ook geen politicus pur sang. 

Ik schat de kans dat hij lijsttrekker wil zijn, heel klein in, maar ik laat me graag verrassen.

Dit alles geschreven hebbend, kan ik dus slechts één conclusie trekken: het CDA in De Ronde Venen heeft een lijsttrekkersprobleem, en niet zo zuinig ook!

Misschien zitten er goede kandidaten tussen degenen die reageren op de, in weerwil van "we hebben kandidaten zat", in de plaatselijke sufferdjes geplaatste advertenties waarin kandidaat-raadsleden worden gevraagd. 

Overigens hoef je niet blij te zijn met het lijsttrekkerschap, want als de voortekenen ons niet bedriegen, zal het CDA tijdens de gemeenteraadsverkiezingen een tik krijgen en dan waarschijnlijk met minder mensen terugkomen in de gemeenteraad.

Als ik het CDA mag adviseren: probeer niet net zo'n kleurloze en totaal niet aansprekende lijsttrekker te vinden, als die van de Tweede Kamerfractie van het CDA. Dan weet je zeker dat het niets wordt!

PS: Rein: niet reageren op deze laatste alinea, want jij steunde een ander.

Ik meld mij binnenkort weer.

KERNENNIJD

Burgemeester Divendal gaat een nieuwe commissie instellen: de commissie Kernennijd.

Dat besloot hij donderdag 28 februari, toen de gemeenteraadsvergadering, voor de zoveelste keer, ontaardde in een potje Abcoude - en De Ronde Venen-oud-bashen, uiteraard in gang gezet door de fractievoorzitter van de SVAB, Dick Kok. Hij vond het weer eens nodig oude koeien uit de sloot te halen.

Weer dat verongelijkte toontje en weer de riedel over het tekort in Abcoude bij de herindeling, waarvoor ze zich zo schaamden en over de miljoenenverliezen in De Ronde Venen oud, en over de uitverkoop van Abcoude, en dat het vroeger in Abcoude veel beter ging. Daarna nog even met gestrekt been een aanval op de leden van de VVD-fractie, die uit Abcoude komen, die in zijn ogen niet voldoende de belangen van Abcoude en/of Baambrugge behartigen. Een verwijt, dat hij ondertussen elk raadslid dat uit Abcoude of Baambrugge komt al heeft gegeven.

Een van de raadsleden, die het gezeur kennelijk een beetje zat was, voegde Kok toe, dat als het inderdaad zo goed was in Abcoude voor de herindeling, het wat vreemd is, dat datzelfde Abcoude zo graag een herindeling wilde.

Verder is zijn clubje er toch voor om de belangen van Abcoude en Baambrugge te behartigen? Dat heet toch niet voor niets 'Samen Voor Abcoude en Baambrugge' (SVAB)?

Want dat is ook zo'n beetje het enige dat ze doen. Zodra in een vergadering de naam Abcoude en/of Baambrugge klinkt, schiet het stel omhoog in het pluche en begint het gezeur. En wee je gebeente, als je per ongeluk iets verkeerds over het grondgebied ten oosten van de A2 zegt, want dan daalt de heilige verontwaardiging over je heen!

Tijdens de laatste gemeenteraadsvergadering kregen ze onverwachts steun van Eelco Doorn van D66, die kennelijk de hele dag met een alu-hoedje op had rondgelopen. Hij vermoedt namelijk (niet verder vertellen!) een samenzwering in het gemeentehuis in Mijdrecht, om Abcoude en Baambrugge van alles dat waarde heeft te beroven en dat allemaal in Mijdrecht te concentreren. Ik wist dat D66 een partij van vrije geesten was, maar zo vrij...

De SVAB van De Ronde Venen- oud, Ronde Venen Belang, koestert overigens het zelfde idee, maar hun Abcoude heet daar Vinkeveen.

Het idee alleen al, dat er ergens in het gemeentehuis een allesomvattend plan ligt! We hebben de afgelopen tijd wel gezien, dat het opstellen, of het door copy+pasten samenstellen van beleidsplannen op deelgebieden, al moeilijk genoeg is.

De gemeente weet bovendien nog geeneens wat ze wil zijn: Utrechts, metropool, Groene Hart, recreatief, agrarisch, industrie, centrum voor OV, rafelrandje, poort en zo kan ik nog wel even doorgaan.

Maar goed, de commissie Kernennijd dus. Om voor eens en altijd een einde te maken aan het Calimero-denken, een einde aan de onderlinge verdachtmakingen, een einde aan geuite en stille verwijten en beledigingen, een einde aan het denken op de vierkante kilometer, kortom een einde aan de Kernennijd! Ik kan me nu al verheugen op de taferelen in die commissie.

Ik meld mij binnenkort weer.

GOUDEN KRANEN


Sportvereniging Argon, met haar voetbal-, zaalvoetbal- en basketbalafdeling, was jarenlang de trots van Mijdrecht. De club had, met name op voetbalgebied, grote ambities en die werden, al dan niet openlijk, ondersteund door het gemeentebestuur, dat in de club een uithangbord zag voor al het fraais dat de gemeente bood.

Argon kende ook een grote aanhang onder de plaatselijke ondernemers, die het financieel overeind hielden en niet al te moeilijk deden over het sponsoren. Daarnaast was er een grote groep enthousiaste vrijwilligers, die de club soepel draaiend hield.

Kortom, het ging goed en Argon werd het verwende kind, dat kreeg wat het wilde.

Dat bleek wel toen de gemeente De Ronde Venen, waarin Mijdrecht inmiddels was opgegaan, een aantal jaren geleden met megalomane plannen kwam, om op de velden van Argon en op die van de Wilnisse collega CSW, zorgzones te bouwen. Wijken met levensbestendige woningen en alles wat daar aan zorgvoorzieningen bijhoort.

Dat betekende dus dat zowel Argon als CSW moest verhuizen, en daarvoor had de gemeente de ideale plek in gedachten: de Driehoek, een stuk grond, grofweg, achter Bozenhoven in Mijdrecht en de Herenweg in Wilnis.

Als verwend kind begon Argon natuurlijk gelijk te roepen dat het niet weg wilde waar het zat, terwijl CSW de verhuisdozen al klaar had staan.

Afijn, na lange en harde onderhandelingen (althans van de kant van Argon), kreeg de club het voor elkaar, dat er een uitgebreid voetbalpark zou worden aangelegd, waarin zelfs plaats was voor een heus mini-voetbalstadion, want de ambities van Argon (en ook die van de gemeente een beetje) reikten toen inmiddels tot het betaalde voetbal en minimaal derde ronde Champions League.

Daartoe had de club zich in de loop van de jaren een wat poenerig imago aangemeten, met dure spelers uit alle hoeken van het land, die in auto's van de sponsor reden, een glazen puist aan de kantine waar relaties werden ontvangen en een eigen van de vereniging afgescheiden topsportstichting waarin alles was ondergebracht wat met het eerste elftal te maken had.

Zoals iedereen intussen weet, is het Estafetteproject afgeblazen en blijven Argon en CSW op hun velden. Dat zadelde beide clubs wel met een probleem op. Met de clubs was namelijk afgesproken, dat onderhoud aan hun accomodatie achterwege zou blijven, omdat ze tenslotte naar een nieuwe accomodatie zouden verhuizen.

Nu moet dat achterstallig onderhoud alsnog plaatsvinden, en dat gaat in de papieren lopen, zoals u zult vermoeden. De gemeente stelde daarvoor een kleine € 1,5 miljoen ter beschikking, dus er kon, voor zover niet weggerot, een deur opengegooidworden.

Nu ging het met Argon eigenlijk niet zo goed. Het eerste elftal met godenkleinzonen was in het eerste seizoen Topklasse al roemloos ten onder gegaan, de grote sponsor was failliet en vervangen door sponsors die minder in brachten dan de voormalige hoofdsponsor, er ontstonden financiële problemen voor met name het eerste elftal, binnen het bestuur rommelde het, en ook de leden begonnen zich te roeren.

Argon haalde een nieuwe voorzitter binnen, Ton Goedemoed , die samen met een vernieuwd bestuur, orde op zaken moest zetten. Een zakenman in ruste, zonder voetbalachtergrond. Een voorzitter die zich in zijn uitingen regelmatig richt tot de leden van 'voetbalclub Argon', en die zich kennelijk alleen om het eerste elftal druk maakt en de rest van de vereniging Argon standaard vergeet. Maar dit is een persoonlijke frustratie, waar ik u niet verder mee lastig val.

Die Ton Goedemoed dus, verscheen begin december in de raadscommissie om te vertellen wat er allemaal aan achterstallig onderhoud aan de Argon-accommodatie moet worden uitgevoerd. Ik was niet aanwezig tijdens die vergadering, maar uit wat ik erover gehoord en van gezien heb, rijst het beeld op van een sportbestuurder die het contact met de werkelijkheid een beetje kwijt is, en die met zijn gedrag en verhaal de zaak voor Argon er niet beter op gemaakt heeft.

Hij kwam met een eisenpakket, dat dermate groot was dat het volledige ter beschikking gestelde budget van € 1,5 miljoen op zou zijn bij uitvoering daarvan. Het eisenpakket van Argon staat daarom al bekend als het 'Gouden kranenpakket '.

Uit het eisenpakket blijkt dat geen enkele rekening wordt gehouden met de precaire financiële situatie van de gemeente, en dat het het Argonbestuur alleen gaat om het binnen harken van zoveel mogelijk geld.

Volgens een aanwezige bij de betreffende commissievergadering maakte het optreden van Goedemoed duidelijk wat het verschil is tussen Argon en CSW: CSW kijkt wat er moet gebeuren, en gaat aan de slag, terwijl ze bij Argon met de armen over elkaar gaan zitten en verwachtingsvol naar de gemeente kijken.

Het verwende kind zat er dus weer, en zeurde als vanouds om cadeautjes. Het is aan de gemeenteraad om te beslissen of die cadeautjes er komen.

Ik meld mij binnenkort weer.

RELIGIE, RUST EN REGELS


Nederland is een land van regels en voorschriften. Bergen papier komen er dagelijks uit met voorschriften en regels. Komen ze niet bij de landelijke – of lokale overheid vandaan, dan komen ze wel uit Brussel.

Zo ook de winkeltijden. Die zijn geregeld in de Winkeltijdenwet, en op basis daarvan stellen gemeenten hun Winkeltijdenverordeningen op, waarin ze de plaatselijke regels vastleggen.

In het verleden werden Winkeltijdenwet en -verordening opgesteld met de opengeslagen bijbel ernaast. Er mocht dus niets. Voor dorpen als Mijdrecht betekende dit, dat je op zondag een kanon in de winkelstraat kon afschieten zonder iemand te raken, behalve als je te vroeg of te laat schoot, want dan raakte je de gelovigen die in rotten van vier opmarcheerden naar hun kerken.

Inmiddels is de Winkeltijdenwet een stuk soepeler geworden, al blijft het heilig ontzag voor de zondagsrust zichtbaar. Nu mogen winkels op maximaal 12 zondagen in het jaar open zijn, en is er een toerisme-regel waarbij winkels in toeristische gebieden nog vaker open mogen zijn op zondag. Ook is er een avondwinkelbepaling (avondopenstelling), die toestaat dat per 15.000 inwoners één winkel op zondag open mag zijn vanaf 16:00 uur.

Onder de huidige Winkeltijdenverordening van onze gemeente geldt de avondopenstelling natuurlijk niet. Gevolg: honderden inwoners van De Ronde Venen reizen tegenwoordig iedere zondag richting Uithoorn, want daar is een AH-winkel open. Gezien de lange rijen met Rondeveners, mag je aannemen dat er kennelijk een behoefte is.

Nu heeft onze prachtgemeente i.v.m. de herindeling, een nieuwe Winkeltijdenverordening nodig, en dan verwacht je dat, met een VVD-wethouder en een VVD-fractie, die eerder dit jaar al had aangedrongen op versoepeling van de verordening, aan die behoefte tegemoet gekomen wordt. De VVD als partij van, voor, met en door ondernemers, met leuzen als 'De economie kan wel wat VVD gebruiken', Shoppen is ook zondagsrust', 'Niets doen is geen optie' en 'Niet vooruitschuiven maar aanpakken' etc.. De VVD van 'minder regels voor ondernemers'. U begrijpt me wel.

Die nieuwe verordening is onlangs gepresenteerd. Kort samengevat: maximaal drie koopzondagen per kern, Vinkeveen krijgt toerisme-bepaling en dat is het. Als doekje voor het bloeden, mag dan wel iedere kern zelf bepalen wanneer een koopzondag wordt georganiseerd. Dat laatste zal wel uit het Kernenbeleid van de gemeente komen, dus een verdiend compliment voor de wethouder voor Kernenbeleid.

Nu niet iets wat je verwacht van een liberale wethouder, die voortdurend hoog van de toren blaast, over dat de lokale economie in deze moeilijke tijden gestimuleerd moet worden, en dat kansen geboden en gegrepen moeten worden.

Is er een soort behoefte-onderzoek uitgevoerd? De consument heeft tenslotte altijd gelijk. Welnee, de gemeente beschikte nog over wat onderzoekjes uit de middeleeuwen, en heeft polderoverleg gevoerd. Nog beter, breed overleg creëert immers breed draagvlak. Vervolgens ben je nieuwsgierig naar met welke partijen dat overleg is gevoerd.

Dat staat in de aanbiedingsbrief: er is overleg gevoerd met plaatselijke ondernemers-vertegenwoordigingen, de supermarktorganisaties en.... hou u vast... kerkbesturen! Ongelovig (in beide betekenissen) lees je het stukje nog eens een paar keer over, en denkt dat misschien een stuk tekst is weggevallen dat gaat over het overleg met consumenten. Maar dat blijkt dus niet zo te zijn.

Overleg met de eerste twee is logisch, maar wel overleg met kerkbesturen en geen overleg met consumenten? Slagers overleggen toch ook niet uitsluitend met veganistenclubs over de vraag of ze vlees blijven verkopen? Over het Boeiplein in Vinkeveen, wordt toch ook niet alleen maar overlegd met Ronde Venen Belang en de initiatiefnemers?

Geen wonder dat de nieuwe winkeltijdenverordening bijbels voorkomt. Dominees en pastoors hielden de hand van de wethouder bij het opstellen er van vast! Als liberaal denkend mens, heb ik respect voor ieders overtuiging, maar het gaat mij toch wel te ver, dat dominees en pastoors bepalen of ik op zondag een winkel mag bezoeken als ik daar behoefte aan heb. Dat kon in de 'goeie ouwe tijd', maar de houding van de mensen is geëvolueerd. Maar ja, kerken hebben het nu eenmaal niet zo op evolutie.

Het college probeert de invloed van de kerk nog een beetje te bagatelliseren, en voert als tweede reden aan, dat de supermarktorganisaties het niet willen. Die willen namelijk alles of niets. Geen verschil in behandeling. Iedereen zijn eigen plaats op de markt. Oneerlijke concurrentie voorkomen. Ze willen voorkomen dat de ene winkel wel op zondag opengaat, en de andere niet. Het winkelgebied De Ronde Venen wordt dus in onderling overleg door de supermarktorganisaties afgesloten, en ondertussen stroomt de geldzak van de AH in Uithoorn vol met een miljoen of wat Rondeveense euro's.

Wel eens van een kartel gehoord, dames en heren van de supermarktorganisaties in De Ronde Venen? De NMA is namelijk dol op dit soort onderlinge afspraken.

Diep respect voor wethouder Pieter Palm hoor, maar als ik wethouder van Financiën was, zou ik hebben gezegd: 'Wordt het spelletje zo gespeeld? Dan voer ik gewoon de regeling voor avondopenstelling in, en zie ik wel wie van u als eerste komt vragen'. Zo los je dat op, en niet met het gelijk geven van dit soort organisaties die alles willen laten zoals het is, want dan komt er nooit vooruitgang.

Uiteraard is de winkeltijdenverordening een resultaat van het coalitie-akkoord, waarin de partijen hebben afgesproken dat niet aan de winkeltijden gemorreld gaat worden. Feitelijk houden de partijen zich echter niet aan deze afspraak, want, zoals het college het zelf schrijft '(impliceert) het raadsvoorstel (…) formeel een achteruitgang voor de ondernemers in Abcoude'. Maar bij dit soort coalitie-afspraken geldt ook het moderne gezegde, dat partijen nu eens over hun schaduw heen moeten durven springen.

Afijn: donderdag 4 oktober wordt het voorstel besproken in de raadscommissie. Benieuwd hoe dat afloopt.

Ik meld mij binnenkort weer.

THE SUMMER IS OVER


Daar zit je dan, een gemiddeld gemeenteraadslid van De Ronde Venen. Op vakantie, in een ver en warm land, op een zonovergoten strand. Je voeten in de licht kabbelende zee, waar scholen visjes de laatste restjes loszittend eelt van je voeten knabbelen. Een koptelefoon op om je af te sluiten van de buitenwereld, want ergens op dat strand zit je echtgenote, die zorgt voor de vrucht van je lendenen.

Half dommelend hoor je ineens de kenmerkende begintonen van 'Summer is Over' door Dusty Springfield. Een golden oldie...

Dusty start: ' The night runs away with the day, the grass that was green is now hay.'

Alsof dit de trigger was, gaan je gedachten langzaam terug naar Nederland, naar De Ronde Venen, en kijk je terug op een drukke tijd als raadslid.

Dusty zingt: 'The world goes around without even a sound, and it looks like the summer is over'

Je bedenkt dat het haast niet voor te stellen is, wat er allemaal gebeurd is in de afgelopen periode: een herindeling, een nieuwe coalitie, nieuwe wethouders, dreigende miljoenentekorten, ambtenaren op non-actief, aftredende burgemeester, aftredende wethouder, nieuwe burgemeester, nieuwe wethouder, nieuwe gemeentesecretaris, bezuinigingen, afgeblazen projecten, tegenvallers, meer bezuinigingen, meer tegenvallers en nog meer bezuinigingen.

'The rains tumble down in the sky, young swallows have learned how to fly'

En dan denk je aan de tijd die je er allemaal ingestoken hebt. Tijd die ten koste is gegaan van jezelf, van je gezin, familie, vrienden, werk en van alle overige sociale bezigheden. Voorbereidingen, fractievergaderingen, werkgroepvergaderingen, commissievergaderingen, besloten en openbare raadsvergaderingen, inloopbijeenkomsten, kernentour, structuurvisiekaravaan, en alle andere bijeenkomsten waar je als raadslid geacht wordt aanwezig te zijn. Zeeën van tijd.

'The leaves that were green are no longer so green, and it looks like the summer is over'

En het was je allemaal zo mooi voorgespiegeld, toen je werd benaderd voor een plaats op de kieslijst: één fractievergadering, één commissievergadering en één raadsvergadering in de maand, tweemaal een ruim reces, een leuk raadsuitje, een fractievoorzitter die het woord zou doen, op zijn tijd een interviewtje voor radio of tv met een niet al te lastige verslaggever en voor de rest viel het allemaal wel mee. En daar stond dan een best wel aardige vergoeding tegenover. Kortom een leuke vrijetijdsbesteding!

'The sun and the moon take turns in the sky, the days drift on by too soon. The meadows are kissed by a cool autumn mist, far away now is June'

En dan besef je ineens dat het einde van je vakantie naderbij is, en dat je weer terug moet naar Nederland, naar De Ronde Venen, naar dat circus dat lokale politiek is.

'The birds fly away to the sun, the leaves touch the ground one by one. The breeze hurries by without even goodbye, and it looks like the summer is over'

Je bedenkt dat je weer een jaar moet luisteren naar de collega's van Seuren voor Abcoude Boven, weer tien gemeenteraadsvergaderingen, waarin een voormalig wethouder hoorbaar voor iedereen zit te pruttelen en onsamenhangende verhalen de vergadering ingooit.

'The sun and the moon take turns in the sky. The days drift on by too soon. The meadows are kissed by a cool autumn mist, far away now is June'

Je weer ergeren aan de VVD, die aan alles en iedereen een prijskaartje hangt, aan de hippe gasten van het inmiddels in de saaie middenmoot opererende Lijst8, aan de gelijkhebberigheid van D66, aan de rood-groene samenwerking die het altijd beter weet en die zo begaan is met de bomen en de bloemen en de diertjes, en aan de altijd dolende collega's van het CDA.

'The birds fly away to the sun. The leaves touch the ground one by one'

Dit alles zie je ineens helder voor je, en je neemt een besluit. Je durft het.

'The breeze hurries by without even goodbye, and it looks like the summer is over'

Je staat op, gooit alles van je af, en tot verbijstering van iedereen die toekijkt, stap je de zee in en zwemt weg, zonder om te kijken of acht te slaan op het roepen van je vrouw en kind. Je zwemt weg, rustig met weloverwogen slagen, en in je hoofd weerklinkt het slot van het zo mooi door Dusty Springfield gezongen lied:

'And it looks like the summer is over'.

HALVERWEGE (deel 2)Een kleine week geleden, presenteerde ik de nummers 6 t/m 10 van mijn eerste Top 10 van Rondeveense gemeenteraadsleden. De reacties daarop hebben mij tot de conclusie geleid, dat er kennelijk behoefte bestaat aan dit soort lijstjes.

Het samenstellen van de bovenste 5 heeft enige tijd gekost, omdat ik het niet met mezelf eens kon worden, over de plaats van een aantal personen in die laatste vijf. Maar het is me dan toch gelukt.

Er hebben zich uit wanhoop dat ze er wel of juist niet in stonden, gelukkig geen Rondeveense politici van daken af gestort, of iets dergelijks, dus ik voel mij vrij om gewoon door te gaan met deze Top 10. Het ligt in mijn bedoeling om van de Top 10 een jaarlijks terugkerend evenement te maken, telkens zo rond het einde van het politieke seizoen.

Ik zet de nummers 6 t/m 10 nog even op een rijtje. Voor wie het jurycommentaar wil lezen: zie mijn vorige blogpost.

6:Maarten van der Greft (VVD);
7:Yvonne van den Heerik (VVD);
8:Emiel Hoogendijk (CDA).
9:Joris Kneppers (Lijst8);
10:Cees Houmes (D66).

Dan nu de eerste 5 van mijn Top 10:

5: Rein Kroon (CDA)

Altijd vrolijk en gezellig raadslid. Had een Limburger kunnen zijn. Ambitieus, maar niet zo overduidelijk als een aantal van zijn collega's. Netwerkt zich suf tijdens bijeenkomsten van Jonge CDA'ers (die blijken te bestaan), leiderschaps-opleidingen, en ga zo maar door. 

Moet ophouden met het altijd maar roepen en twitteren van holle en vooral voorspelbare CDA-leuzen naar politieke tegenstanders en in het algemeen. Bezorgt hem het imago van 'partijapparatsjik'.

Werd tijdens zijn eerste gemeenteraadsvergadering vol in het diepe gegooid en mocht een voorstel indienen over een nieuw wapen en een nieuwe ambtsketen voor de gemeente, dat echter genadeloos onderuit werd gehaald en liep daardoor een deuk op.

Hij doet het als raadscommissievoorzitter goed. Wil alleen nog wel eens te snel discussies afkappen, en onderwerpen er doorheen jagen. Hoeft niet.

Zet zich in voor behoud erfgoed. Verdient daarmee extra punten.

4: Ernst Schreurs (PvdA/GL/LS)

Binnen de fractie het dominante alfa-mannetje. PvdA/GL/LS mocht, als dank voor het optreden als stille coalitiegenoot in de vorige raadsperiode, een wethouder leveren voor het nieuwe college van B&W. Viel extra in de prijzen, toen bleek dat de nieuwe burgemeester van PvdA-huize is.

Kan zonder tekst op papier, scherp en met enige humor uit de hoek komen. In een bij tijd en wijle moordend tempo van papier af lezend, lijkt hij soms technocratisch en emotieloos. Heeft nog steeds een beetje politieke ruzie met nummer 10 van deze Top 10.

Heb begrepen dat hij intern enige hardnekkige concurrentie heeft.

Ik vind dat hij soms heel snel in zijn vroegere rol van beschermer van de coalitie, schiet. Mag best wat onafhankelijker van de coalitie figureren.

3: Wim Stam (CU/SGP)

Snel in zijn nieuwe rol van fractievoorzitter gegroeid. Weet inmiddels met redelijk gezag mee te spreken in de raad. Maakt geen gekke sprongen. Soms misschien te serieus.

Vormt een goede combinatie met Harmen Hoogenhout. Heb geen verhalen gehoord dat het niet botert tussen de twee.

2: Rudolf van Olden (VVD)

Is in “waarde' gestegen door de voortreffelijke wethouder Pieter Palm, die door velen wordt gezien als de 'grote man' binnen het college van B&W, zeker in de periode vóór het aantreden van wethouder David Moolenburgh en burgemeester Maarten Divendal.

Als fractievoorzitter heeft Van Olden een losse stijl en kijkt de fractieleden niet al te streng op de vingers. Daardoor ontstaan wel ongelukjes, zoals het gedoe rond de winkeltijden. Hierdoor zijn de verhoudingen met, met name het CDA, onder druk komen te staan.

Heeft een bloemrijk taalgebruik, waardoor je je als verslaggever soms een 'Kremlinwatcher' voelt, in de zin van 'wat bedoelt hij daar nou toch weer mee?' Zaken niet benoemen, maar via haast Bijbelse gelijkenissen zijn standpunt overbrengen. Lijkt daardoor wel afstandelijk.

1: Jan Rouwenhorst (CDA)

Jan Rouwenhorst is de facto de fractievoorzitter van het CDA. Gevalletje van 'wel de lusten, maar niet de lasten.' Binnen het CDA de enige met gezag binnen en buiten de fractie. Weet standpunten altijd goed over te brengen.

Speelt zijn duale rol goed. Spaart niemand binnen het college.

Heeft een grote en belangrijke rol gespeeld in de DHV-affaire, waardoor Ingrid Lambregts haar functie van wethouder moest neerleggen.

Wordt de laatste tijd soms erg boos over zaken die hem niet aanstaan. Moet oppassen dat hij daardoor niet 'zuur' gaat overkomen.

En dat was hem dan: de eerste Top 10 van gemeenteraadsleden in De Ronde Venen.

Ik sta, zoals altijd, open voor commentaar.

Binnenkort meld ik mij weer.